Poleg informacij operativnega pomena je KOS preko sodelavcev v SDV pridobival informacije o namerah, načrtih in ukrepih slovenske politike v odnosu do Jugoslavije.

Labodji spev armadnega KOS-a

Poleg informacij operativnega pomena je KOS preko sodelavcev v SDV pridobival informacije o namerah, načrtih in ukrepih slovenske politike v odnosu do Jugoslavije.

Slovenska SDV in KOS sta vrsto let sodelovali zelo intenzivno in prijateljsko - po nekakšnem avtomatizmu se je SDV vključevala v usmeritve in cilje, ki jih je KOS izvajal v odnosu do Slovenije. SDV je s svojimi operativci in tehniko realizirala akcije za potrebe KOS, sinhroniziranost obeh tajnih služb pa se je kazala tudi v tem, da je KOS akcije vodil v soglasju z vodstvom SDV. Močan udarec temu sodelovanju je vodstvo slovenske SDV doživelo po procesu JBTZ, ko je tajni službi slovenska Partija v veliki meri obrnila hrbet, saj jo je zajel prenoviteljski val. SDV in KOS sta formalno še sodelovali, kajti obe službi sta bili vpeti v jugoslovanski varnostni sistem. Raziskava VIS je ugotovila, da se je slovenska SDV koncem osemdesetih let znašla v nekakšnem vakuumu in je bila več ali manj prepuščena sama sebi - to pa je nameravalo izkoristiti vodstvo KOS, ki je imelo ambicije oživljanja starih sil v SDV, preko katerih bi pridobili vpliv na slovensko družbo pri možni destabilizaciji in rušenju slovenske oblasti. Pri tem je očitno šlo za veliko zablodo KOS, saj je po demokratičnih volitvah tudi SDV zajel val notranjega prenavljanja, posledica česar je bila tako rekoč popolna lojalnost novi slovenski oblasti. 


A nekatere analize VIS so razkrivale, da so iz SDV še vedno prehajale informacije v KOS - tudi po tem, ko so bili odnosi med tajnima službama spomladi 1990 prekinjeni: »Po večstrankarskih volitvah v Sloveniji in po spremembi v vodstvu RSNZ (notranje ministrstvo - op. p.) ter nato v SDV, je KOS delovala proti slovenski varnostni službi, višek pa je ta dejavnost dosegla v obdobju po plebiscitu. Cilji KOS so bili osredotočeni na prodor v SDV kot sovražno strukturo in pridobivanje informatorjev in sodelavcev v njej. Raziskava je potrdila obstoj sodelavskih pozicij, preko katerih je KOS pridobival ključne podatke o spremembah v SDV, njenih usmeritvah in akcijah proti JA in ostalih podatkov za potrebe operativnega postavljanja KOS. Poleg informacij operativnega pomena je KOS preko sodelavcev v SDV pridobival informacije o namerah, načrtih in ukrepih slovenske politike v odnosu do Jugoslavije in JA«. Tako je KOS pravočasno dobival podatke o dejavnosti prenovljene slovenske varnostne službe VIS in njeni posebni aktivnosti proti armadi - npr. sprejetje sklepa, da se začne z intenzivnim delom in akcijami proti KOS. Vojaška tajna služba je dobila tudi poročilo o zelo pomembnem kolegiju SDV 2. oktobra 1990, na katerem je notranji minister Igor Bavčar govoril o političnih odločitvah Slovenije in nadaljnjih usmeritvah SDV. V tem poročilu so bili vsebovani podatki o vojaških vprašanjih, ki so se nanašali na organizacijo in delovanje Teritorialne obrambe ter sodelovanje notranjega in obrambnega ministra. Prav tako je bila v poročilu navedena ocena politične usmerjenosti delavcev SDV, ki je govorila o dveh skupinah - Jugoslaviji naklonjeni skupini starejših obveščevalcev in samostojni Sloveniji naklonjeni skupini mlajših obveščevalcev. 


Vodstvo KOS je še spomladi 1991 sproti pridobivalo podatke o organizacijskih in vsebinskih spremembah SDV v VIS: »KOS je preko istega izvora prišel do podatka o formiranju vojaškega varnostnega organa pri ministrstvu za obrambo ('sektor 9') z oceno o pomenu in moči tega varnostnega organa TO. V roke vodstva KOS je spomladi 1991 prišlo tudi gradivo, ki ga je pripravil minister BAVČAR za skupščinsko razpravo o državljanstvu in mejnem režimu ter prevzemu mejnih zadev. Šlo je za kopije gradiva z glavo RSNZ, kar potrjuje, da ga je odtujil sodelavec v RSNZ. Sodelavec v vrstah VIS je posredoval podatke o novi sistematizaciji RSNZ, novi organizaciji VIS, novi organizaciji ZEM in PEM (policijski specialci - op. p.) s podatki o oborožitvi zadnjih dveh. Marca meseca 1991 je KOS od sodelavca (označen kot superpozicija, ki se izredno izpostavlja, zaradi česar je občudovanja vreden njegov pogum, ker v teh časih sodeluje z vojaško službo, je pa eden redkih, ki je jugoslovansko usmerjen) dobil podatek, da je VIS nad varnostnim organom 14. korpusa odprl obdelavo, katere glavni objekti so predstavniki vodstva vojaške službe (Malkoć, Matić, Nedović), ki so pod nenehno kontrolo, ostali varnostni oficirji pa se obdelujejo po potrebi«.

Preko sodelavca v VIS je KOS pridobil kopije petih depeš VIS in dokaze o tem, da je JLA pod nadzorom v vseh mestih Slovenije. Depeše so bile kopirane v času od sredine decembra 1990 do sredine januarja 1991, VIS pa je vedela le za psevdonim sodelavca KOS – »Bled«. Medsebojna primerjava podatkov je odkrivala, da ne gre za eno samo osebo, temveč se za psevdonimom »Bled« skriva več oseb, pri čemer je zanesljivo, da vsaj ena izmed njih spada v ožji krog nekdanjega vodstva slovenske SDV. Preiskava je izpostavila Viktorja Kežića, upokojenega polkovnika KOS kot verjetno kontaktno osebo oz. komunikacijski kanal med KOS in njenimi sodelavci v vrstah VIS. Sum je padel tudi na bivšega načelnika SDV Štefana Tepeša, ki je imel med vodilnimi delavci SDV najbolj tesne stike z vodstvom KOS. Potrjeno je bilo, da je bil Tepeš s strani vodstva KOS določen kot cilj angažiranja: kmalu po tem, ko je zapustil SDV, konec julija 1990, se je srečal z generalom Vasiljevićem in Malkoćem, ki ga je skušal pridobiti k sodelovanju s klasičnim poskusom pristopa. Tepeš mu je govoril o sporu z ministrom Bavčarjem, o vprašanju pooblastil SDV in politiki slovenskega vodstva. Malkoć je s sugestijami v obliki kategoričnih napovedi padca slovenske oblasti in ponovnega vzpona starih političnih sil Tepeša skušal prepričati k sodelovanju s KOS. Ta se je ponudbi spretno izognil z izgovorom, da ni več v središču dogajanj v SDV in ga na prefinjen način zavrnil. A podatki so govorili, da je KOS Tepeša štel za klasičnega sodelavca s psevdonimom »Brko«, hrvaška tajna služba za zaščito ustavne ureditve pa je posredovala informacijo, da je Tepeš za II. upravo vojaške tajne službe pripravil in izročil dosje o predsedniku slovenske vlade Lojzetu Peterletu. (se nadaljuje)

0 0
Feed